HEAL-metoden

Norunn Kogstad på Lundehagen har utdannelse i hest og psykoterapi fra Human-Equine Alliances for Therapy and Learning (HEAL) i USA. På Lundehagen arrangeres det med jevne mellomrom kurs i HEAL.

HEAL-modellen av EFPL er, ved bruk av de ”seks nøkler til relasjoner” en arbeidsmodell som integrerer tre nivåer.

 1. Sunn og god terapeutisk strategi og terapeut- pasient allianse,
 2. De eksperimentelle (opplevelsene) EFPL øktene.
 3. Debrifing etter EFPL for å styrke overføringsverdien til hverdagen.

DE SEKS HEAL-NØKLENE – en arbeidsmodell

Første HEAL-nøkkel:  Kroppsorientert bevissthet.

 • Ved hjelp av den første nøkkelen, ønsker vi å bli bevisst grunnleggende somatiske følelser/ opplevelser; og lære å gjenkjenne disse og beskrive de presist og nøytralt.
 • Trygghet, subjektiv presis kroppsbevissthet og mindfull (bevisst) oppmerksomhet omkring seg selv og omgivelsene.
 • MASTER KEY
 • Mindfullness- nøytral observasjon. + ANS, kjenne forandring i energinivå, – vanskelig for traumapasienter!
 • Sjekke seg selv, ”body-scan” eg når hest blir stresset. Første nøkkel er for at klienten skal få begynne bevisst å regulere seg selv og hest. Denne dual (gjensidige) reguleringen utvikler evnen til å modulere energi, som har en veldig styrkende (empowering) effekt på klienten og utviklingen av EFPL opplevelsen.
 • Første nøkkel: Redsel (Panksepp: FEAR).
 • Klient oppfordret til å kjenne somatiske sensasjoner, gjerne små sensasjoner. Bruke skala/ kjenne intensitet av spesielle sensasjoner. Tri-unit hjerne
 • Møt flokken, ta på hesten- kan du ta på hele hesten? Synke pusten med hesten sin pust,
 • Anker, Bottom up v top down

 

Andre HEAL-nøkkel: Grenser

 • Grenser er membranene mellom en selv og andre som muliggjør frihet og nærhet.
 • Grensene er energimessige og psykologiske av natur.
 • Når vi bruker andre nøkkel, ønsker vi å øke bevisstheten omkring egen personlig boble, og hestens boble.
 • Grenser er til for å ivareta selvet, ikke for å manipulere eller kontrollere andre.
 • Sunne grenser skaper trygghet og muliggjør kontakt og nyansering, mens rigide grenser skaper vegger og noen ganger isolasjon.
 • Grenseoverskridelser/ krenkelser, konflikter er en vanlig årsak til negativ følelsesmessig aktivering. = neural circuit: RAGE .
 • Svar på aggresjon er alltid tydelige grenser.
 • Sunn og trygg ivaretagelse av grenser er en av måtene å hjelpe en nervøs hest å finne roen.
 • Gjennom arbeid med hest, lærer klientene viktigheten av å risikere å bli forlatt for å sette tydelige grenser. De er alltid med i flokken, og er bedre likt og akseptert med grensene på plass.
 • Grenser mellom mennesker er ofte mer komplekse. Men det er likheter: hvordan det føles å stå opp for deg selv, hvor akseptert og komfortabelt det føles å rett og slett be noen ta et steg tilbake og forskjell mellom hard og myk grense.
 • Øvelse: bevege seg mot terapeut først, så mot klient. Mye selvtillit å få på å kjenne små tegn til aktivering hos andre. ”Rock back and sigh”. Meet and greet, Hang out zone. ”One step back”, ”knocking on the door”.
 • Med et bånd av oppmerksomhet og aktivitet mellom menneske og hest, kan de utføres uten makt og gir gode muligheter for utvikling og utforskning av grenser.

Tredje HEAL-nøkkel: Heling av det splittede jeg-et.

 • Med den tredje nøkkel ønsker vi å jobbe med evnen til å håndtere aktivering, ved å bruke og akseptere regulering. For deretter å jobbe videre med vanskelige emner innen toleransevinduet. ”Window of Tolerance”.
 • En kaskade av reaksjoner igangsettes når man utsettes for mild til alvorlig trussel (traumatiske hendelser). Sosialt engasjement / appelerende adferd – ”fight or flight” – immobilisering (fryse).
 • Ikke bare trusler, men påminnelser (triggere) om hendelsen kan aktivere forsvar, ofte helt ut av proporsjoner. Under disse forhold, er veiene til ”land of logic” stengt.
 • Separasjons angst – PANIC. Hester kan ofte vise hvor dramatisk det kan bli, ved kun midlertidig adskillelse fra flokken. PANIC systemet primer individer for å gjøre alt for å unngå å bli forlatt, desperate forsøk på å komme sammen igjen eller angst for utestengelse fra flokken.
 • Her har terapeuten mulighet til å hjelpe klienten til å utforske spesifikke sosiale fobier og tilknytningsmønster, som gir utslag i akutt reaktivitet, utilpasset til den aktuelle situasjonen.
 • Divided self: Splittet jeg: inkongruens, rigide forsvarssystemer og overbevisninger.
 • HUSK: Berolige IKKE undertrykke følelser. Det er ok å føle mye, øke WOT er viktig mål for terapi!
 • Øve på gode måter å håndtere aktivering muliggjør en prosess vi kan kalle å skrive nye nevrologisk stier-veier for følelser i hjernen. I begynnelsen vil de nye stier føles og være sårbare.
 • Eg ikke-spise grense øvelse. Reflekterende sesjon.

Fjerde HEAL-nøkkel: Lek med yin og yang

 • Med den fjerde nøkkelen ønsker vi å utforske temaer innenfor selvsikkerhet og respektfull overtalelse; ønske om å lede ved bruk av tydelig og kongruent (entydig) kommunikasjon. Lære å snu seg mot partner når miskommunikasjon oppstår, og ta initiativ til å reparere når misforståelser skader forholdet.
 • Dette er tiden for å lære å være fleksibel og i kontakt, uten å gi opp egne mål.
 • Her spiller vi på hestenes naturlige instinkt, ved å være drivende (hingsteaktig) og draende eller lokkende (hoppeaktig).
 • Balanse, kjenne på å være for pågående / for tilbakeholden.
 • Øvelser: Join-up, passere ting, løpe sammen, etc

Femte HEAL-nøkkel: Nye stier (i hjernen)

 • Her jobber vi med de emosjonelle (affektive) områdene av utforsking og evnen til å se for seg, vi kaller det ”seeking and searching”.
 • Noen opplever det som skremmende å jobbe med nye atferder, mens andre synes det er spennende. Noen har mer eller mindre bevissthet rundt deres utviklingsprosess. Men alle bygger nye, ømtålige stier i hjernen. Disse trenger repetisjon, trening og motivasjon / belønning.
 • Dansing med hesten, kontemplativ (grublende/dyp) tid med hesten, kunst på hesten, brev til hest, ”reise i tid/minner” med hestens etc
 • SEEKING- ikke om belønningen, men om å finne den.
 • ”a kind of Master emotion”.
 • Spiritual, sexual, etc
 • Nysgjerrighet / sult, ikke konsumpsjon/ mål realisering.
 • Gå seg vill i konsumering / opplevelser/ mål. <
 • Seeking er relatert til håp, livsinteresse og følelse av mening.
 • Underestimere seg selv/ impulsive seekers, så fokusert på resultatet at de ignorerer røde flagg.
 • Balanse: mellom frykt og sårbarhet. Sårbarheten er en alliert! Kalkulert risk må til for vekst, opplevelse av tillit til egen resiliens – evne til å klare seg.
 • Evne til å stole på andre og søke emosjonell (limbisk) resonans/ kontakt øker.

Sjette HEAL-nøkkel: Den sosiale hjernen

 • Nå jobber vi med å øve på handlinger og valg som bidrar til varige og positive relasjoner.
 • Vi jobber med overføring av relasjon mellom hester / mennesker, motsetninger og likhet
 • Måke, stelle, pusse, gjerne rytmisk- en gang i uken el.
 • Kjemien bak kontakt og sammenkobling er et produkt av den komplekse, oxytocin baserte omsorgsnettverket i hjernen. CARE.
 • Vidt forskjellige sosiale konstellasjoner kan virke, isolasjon virker ikke.
 • Interessant at tilknytningsarkitekturen hos dyr (som mennesker) er generell nok til at et menneske og eg en hund kan finne hva hver kaller en valid partner. Emosjonell regulering finner sted, og holder livet i gang. Men vi trenger fortsatt humankontakt.
 • Ved terapiens avslutning, skjer ofte enten at pasienten ikke lenger trenger hesten, eller at de ønsker å hedre hesten. Da er det viktig å hjelpe til å skape gode anker og overføringsobjekter, slik at opplevelsene blir med videre.
 • Tilknytning er formet av overlevelsen, og healing skjer når folk beveger seg mot å utvikle egne måter å støtte utvikling og heling her og nå, ikke bare overlevelse basert på tidligere hendelser.